Produkujesz lub sprzedajesz gadżety?     Dołącz do nas!

Regulamin serwisu giftsonline.pl

 1. Postanowienia ogólne
  1. Operatorem wyszukiwarko-porównywarki giftsonline.pl (zwana dalej Serwisem) jest spółka Promo Gifts Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Kochanowskiego 10/5, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000332343, posiadającą kapitał zakładowy: 40 000 złotych w pełni opłacony oraz NIP 9542673674 (dalej zwana PG).
  2. Korzystanie z Serwisu giftsonline.pl możliwe jest jedynie w przypadku akceptacji naszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności dostępnej na stronach serwisu. Użytkownicy Serwisu nie akceptujący Regulaminu lub Polityki Prywatności giftsonline.pl z jakiegokolwiek powodu, nie mogą korzystać z Serwisu ani żądać jakichkolwiek świadczeń ze strony giftsonline.pl
  3. Serwis giftsonline.pl nie jest sklepem a jedynie witryną porównującą produkty od Dostawców na podstawie publicznie dostępnych danych lub dostarczanych przez Dostawców informacji.
  4. Wyszukiwarka giftsonline.pl dostępna jest w domenie internetowej www.giftsonline.pl i służy promocji wybranych produktów dostępnych w Serwisie giftsonline.pl.
  5. Korzystający z Serwisu giftsonline.pl (zwany dalej "Użytkownikiem") oraz z wyszukiwarki giftsonline.pl zobowiązuje się do przestrzegania obowiązującego w Polsce prawa oraz postanowień niniejszego Regulaminu.
  6. Wszyscy Użytkownicy korzystający z serwisu są zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa.
 2. Korzystanie z serwisu
  1. Serwis nie prowadzi sprzedaży, ani nie pośredniczy w sprzedaży pomiędzy Użytkownikami.
  2. Serwis umożliwia Użytkownikowi:
   1. uzyskanie informacji o produktach oferowanych przez Dostawców i Agencje Reklamowe;
   2. porównanie produktów oferowanych przez Dostawców i Agencje Reklamowe;
   3. przejście na strony Dostawców i Agencji Reklamowych, promowanych w Serwisie giftsonline.pl.
  3. Użytkownik nie może kopiować, reprodukować, modyfikować danych umieszczonych w Serwisie giftsonline.pl.
  4. Użytkownik bez pisemnego zezwolenia giftsonline.pl nie może umieszczać w innych serwisach internetowych jakiejkolwiek części danych umieszczonych w Serwisie giftsonline.pl.
  5. Wystawianie przedmiotów lub usług odbywa sie za pośrednictwem płatnego konta w serwisie, ręcznie przy pomocy formularza lub za pomocą XML automatycznie.
  6. Korzystanie, przeglądanie serwisu, wyszukiwanie przedmiotów lub usług w sposób nie automatyczny (tzn. bez pośrednictwa innego oprogramowania typu boty, automaty, skrypty,) za pomocą przeglądarki jest darmowe dla każdego użytkownika.
 3. Odpowiedzialność
  1. Serwis jest dostarczany przez właściciela w stanie takim jakim jest, bez żadnych gwarancji i zobowiązań.
  2. Użytkownik oświadcza, że jego treści jego ofert nie naruszają obowiązujących przepisów prawa, ani praw osób trzecich. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści umieszczone przez niego w Serwisie giftsonline.pl.
  3. Użytkownik powinien powstrzymywać się od wypowiedzi podważających własną wiarygodność jak i innych Użytkowników, które w szczególności inspirują do działań mających na celu wystawianie pozytywnych opinii własnemu przedsiębiorstwu i negatywnych przedsiębiorstwom konkurencyjnym. Użytkownik powinien dodatkowo powstrzymywać się od wchodzenia w porozumienia z innymi Użytkownikami w celu wzajemnego oddziaływania na wiarygodność własną i innych podmiotów.
  4. Przestrzegając zasad uczciwej konkurencji, Użytkownik zobowiązuje się do nie podejmowania żadnych praktyk, mających na celu lepsze pozycjonowanie jego marki lub produktu w Serwisie giftsonline.pl. Tym samym, zobowiązuje się, m.in. do nie umieszczania w nazwie prezentowanego produktu, nazwy Dostawcy bądź Agencji Reklamowej niedozwolonych oznaczeń - w postaci znaków interpunkcyjnych lub liter - które sprawiłyby, że prezentowany przez niego produkt plasowałby się w wyżej w rankingu prezentowanych ofert. Zobowiązuje się jednocześnie do nie poprzedzania prezentowanych w Serwisie giftsonline.pl nazwą Dostawcy bądź Agencji.
  5. Użytkownik korzysta z Serwisu na własną odpowiedzialność i nie będzie wnosił roszczeń związanych z korzystaniem z Serwisu, w szczególności dotyczących nieprawidłowych cen produktów prezentowanych w Serwisie, błędnej identyfikacji towarów sprzedawanych przed Dostawców bądź Agencję Reklamowe, informacji na temat cech produktów prezentowanych w Serwisie , których oferty prezentowane są w Serwisie oraz nieprawidłowego przypisania fotografii i wszelkich materiałów wizualnych.
  6. Znaki firmowe i towarowe prezentowane w Serwisie są zamieszczone jedynie w celach informacyjnych i stanowią one własność odpowiednich podmiotów.
 4. Ochrona prywatności
  1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.) jest PG.
  2. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez giftsonline.pl, w celu świadczenia usług, archiwizacji, a także w celach marketingowych dotyczących usług i produktów podmiotów współpracujących. Użytkownik korzystając z serwisu giftsonline.pl nie będzie otrzymywał informacji marketingowych i handlowych jeśli nie wyrazi na to zgody.
  3. giftsonline.pl zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z wyżej wymienionej ustawy, tzn. umożliwia Użytkownikom wgląd do własnych danych osobowych i ich poprawianie. Użytkownik ma prawo wniesienia w przypadkach określonych prawem pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.
  4. Prywatność, ochrona przed dostępem osób nieupoważnionych oraz inne możliwości zagubienia lub zniszczenia poufnych informacji są przez nas chronione poprzez zabezpieczenia techniczne i organizacyjne.
 5. Postanowienia końcowe
  1. giftsonline.pl dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego i nieprzerwanego funkcjonowania Serwisu giftsonline.pl, a także stara się w jak największym stopniu ograniczyć negatywne skutki zaistniałych problemów technicznych jednakże nie udziela żadnych gwarancji i nie zapewnia, że działalność Serwisu giftsonline.pl przebiegać będzie bez awarii i przerw, leżących po stronie w szczególności sprzętu bądź oprogramowania. W związku z tym Użytkownicy korzystający z Serwisu, korzystają z niego na własną odpowiedzialność.
  2. W razie jakichkolwiek zastrzeżeń do działalności Serwisu giftsonline.pl oraz wszelkie zauważone nieprawidłowości Użytkownik może zgłaszać poprzez wysłanie e-maila na adres: t.rola@giftsonline.pl.
  3. giftsonline.pl nie odpowiada za szkody pośrednie bądź bezpośrednie wyrządzone Użytkownikom, Dostawcom, Agencjom Reklamowym bądź osobom trzecim, a także utracone korzyści wynikające z jego działania, chyba, że szkody te powstały na skutek winy umyślnej giftsonline.pl.
  4. giftsonline.pl zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Aktualny Regulamin będzie udostępniany Użytkownikom poprzez jego umieszczenie na stronie internetowej Serwisu giftsonline.pl.